Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Caravanpalvelu Oy rekisteriä ja siihen tallennettuja henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen, Suomen lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti.

1.    Rekisterinpitäjä

Caravanpalvelu Oy, y-tunnus 2278224-2

2.    Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Caravanpalvelu Oy

Satu Luhtala

Norintie 20
64760 Teuva (Peltola)
040-5409203

3.    Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu:

  • Rekisteröidyn antamaan suostumukseen

4.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

5.    Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta/ luovutetaan muille tahoille pois lukien luovutukset viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen johdosta.

6.    Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä/siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

7.    Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen vaatimuksen tietojen poistamisesta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).

8.    Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.